Vyhlášení 2. kola výběrového řízení na rezidenční místo

Vyhlášení výběrového řízení na 1 rezidenční místo v oboru všeobecné praktické lékařství


Termín podání přihlášek: 6.8.2018 - 31.9.2018

počet rezidenčních míst: 1


Seznam dokladů, které uchazeči přikládají:

Způsob hodnocení: bodový systém, max. 50 bodů:

  1.  Přihláška do VŘ na místo rezidenta
  2. Osobní dotazník rezidenta
  3. Potvrzení o zařazení do oboru VPL po 1.7.2017 
  4. Kopie dokladu (pokud ji získal) o získání odborné způsobilosti, specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilost
  5.  Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání (ne starší 3 měsíců)
  6. Výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)
  7. Přehled odborné praxe

Příslušné formuláře lze stáhnout na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR.

Zájem o práci v oboru VPL                                                                                    10b 
Komunikační schopnosti a dovednosti                                                               10b  Znalost A/N/a dalšího svět. jazyka                                                                      10b  Celkový přehled a zájem o nové lék. informace (odborná literatura, periodika, e-vzdělávání, nové trendy)                                                                                      10b Předpoklady a znalosti důležité z hlediska VPL                                                  10b

Možnosti podání přihlášky:

Datum konání výběrového řízení

Písemně na adrese: OPL, spol. s r.o., Nábřeží 114, Hrochův Týnec 538 62

Datum konání výběrového řízeníbude oznámeno po 31.9.2018, tj. po ukončení příjmu přihlášek. Do výběrového řízení je zařazen uchazeč na základě podané přihlášky, splní-li podmínky uvedené ve vyhlášení výběrového řízení.